Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Installatietechniekvacaturebank.nl 

Artikel 1. Definities
In de onderhavige algemene voorwaarden worden de volgende termen met een hoofdletter geschreven en wordt daaronder verstaan als volgt, tenzij uit de context nadrukkelijk anders voortvloeit:
1. Abonnement: de overeenkomst tussen Installatietechniekvacaturebank.nl en een Werkgever op basis waarvan Installatietechniekvacaturebank.nl doorlopend Diensten aan de Werkgever zal leveren tegen periodieke betaling door Werkgever aan Installatietechniekvacaturebank.nl.
2. Account: verzameling gegevens met betrekking tot een bepaalde Wederpartij, welke gegevens kunnen worden ingezien en gewijzigd via de website van Installatietechniekvacaturebank.nl na het verstrekken van bijhorende inloggegevens.
3. Content: digitale informatie en gegevens, waaronder – doch niet uitsluitend – video’s, muziek, geluiden, teksten, afbeeldingen, data(bestanden), applicaties en overige software.
4. Diensten: alle door Installatietechniekvacaturebank.nl geleverde diensten, waaronder het gebruik en de toegang tot het Online Platform van Installatietechniekvacaturebank.nl, de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden.
5. Online Platform: het online geautomatiseerde systeem van Installatietechniekvacaturebank.nl dat op de website van Installatietechniekvacaturebank.nl aan de wederpartij ter beschikking wordt gesteld.
6. Wederpartij: de natuurlijk of rechtspersoon die gebruik maakt van de Diensten van Installatietechniekvacaturebank.nl, waaronder de Werkzoekende en de Werkgever.
7. Werkgever: de natuurlijke of rechtspersoon die vacatures op het Online Platform van Installatietechniekvacaturebank.nl plaatst, gebruik maakt van de CV-database of op enige andere wijze gebruik maakt van de Diensten van Installatietechniekvacaturebank.nl en daartoe een Abonnement heeft afgesloten of een eenmalige Dienst bij Installatietechniekvacaturebank.nl afneemt.
9. Werkzoekende: de natuurlijke persoon die op zoek is naar een geschikte vacature en daartoe het Online Platform van Installatietechniekvacaturebank.nl gebruikt.

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en alle leveringen, waaronder het gebruik van het Online Platform van Installatietechniekvacaturebank.nl hierna te noemen “Installatietechniekvacaturebank.nl”, de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden ongeacht of deze krachtens schriftelijke dan wel mondelinge overeenkomst geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Wederpartij zijn niet van toepassing. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Wederpartij dan wel van derden worden dan ook uitdrukkelijk van de hand gewezen door Installatietechniekvacaturebank.nl.
3. Installatietechniekvacaturebank.nl is te allen tijde bevoegd wijzigingen dan wel aanvullingen in haar algemene voorwaarden aan te brengen. De gewijzigde algemene voorwaarden zullen binnen dertig dagen na bekendmaking daarvan op de overeenkomst in werking treden. Indien de Wederpartij niet met de voorgenomen wijziging van de algemene voorwaarden instemt, is de Wederpartij gerechtigd de overeenkomst met Installatietechniekvacaturebank.nl op te zeggen tegen de datum waarop de gewijzigde voorwaarden in werking treden.
4. Wijzigingen in alsmede aanvullingen op deze algemene voorwaarden en/of de tussen Installatietechniekvacaturebank.nl en Wederpartij gesloten overeenkomsten, zijn slechts geldig voor zover schriftelijk tussen Installatietechniekvacaturebank.nl en Wederpartij overeengekomen.
5. De aanduidingen boven de artikelen van deze voorwaarden hebben uitsluitend tot doel de leesbaarheid te vergroten. De inhoud en strekking van het onder een bepaalde aanduiding opgenomen artikel beperkt zich derhalve niet tot die aanduiding.

Artikel 3. Overeenkomsten met Werkgevers
1. De overeenkomst tussen Installatietechniekvacaturebank.nl en Werkgever komt eerst tot stand nadat Werkgever alle stappen in het online bestelproces heeft doorlopen. Daarnaast is het mogelijk dat Installatietechniekvacaturebank.nl in opdracht en uit naam van Werkgever dit proces verricht. Installatietechniekvacaturebank.nl zal de totstandkoming vervolgens via mail bevestigen.
2. Tenzij bij het aangaan van de overeenkomst een bepaalde duur wordt overeengekomen of het een overeenkomst met een tijdelijk karakter betreft, wordt de overeenkomst aangegaan voor onbepaalde duur.
3. Een overeenkomst voor bepaalde duur eindigt door schriftelijke opzegging na verloop van de periode waarvoor de overeenkomst werd aangegaan. Een overeenkomst voor bepaalde duur kan niet tussentijds worden opgezegd.
4. Indien de overeenkomst voor bepaalde duur niet tijdig door de Werkgever wordt opgezegd, wordt de overeenkomst automatisch (stilzwijgend) verlengd voor onbepaalde duur.
5. Een overeenkomst voor onbepaalde duur kan slechts tegen het einde van de maand worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Opzegging geschiedt schriftelijk per e-mail of per brief en zal door Installatietechniekvacaturebank.nl zo spoedig mogelijk na ontvangst worden bevestigd.
6. Opzegging van het Abonnement door Werkgever leidt in geen geval tot restitutie van (reeds betaalde) abonnementsgelden.

Artikel 4. Overeenkomsten met Werkzoekenden
1. Werkzoekenden hebben gratis toegang tot het Online Platform van Installatietechniekvacaturebank.nl, tenzij anders aangegeven.
2. Toegang tot alle functionaliteiten van het Online Platform is voor een Werkzoekende uitsluitend beschikbaar nadat de Werkzoekende een Account heeft aangemaakt. Hiertoe dient de Werkzoekende een registratieproces te doorlopen en desgevraagd zijn (persoons)gegevens op te geven. Indien de Werkzoekende geen Account aanmaakt, zijn de functionaliteiten van het Online Platform mogelijk beperkt.

Artikel 5. Toegang tot de Diensten
1. Nadat de Wederpartij het registratieproces succesvol heeft doorlopen, ontvangt de Wederpartij van Installatietechniekvacaturebank.nl de inloggegevens. Deze inloggegevens stellen de Wederpartij in staat gebruik te maken van de Diensten van Installatietechniekvacaturebank.nl.
2. Installatietechniekvacaturebank.nl verleent aan Wederpartij het niet-exclusieve recht tot het gebruik van de Diensten. De Diensten worden ter beschikking gesteld op “as is” basis.
3. Gebruiksrechten worden enkel aan Wederpartij overgedragen indien Wederpartij de daarvoor verschuldigde vergoedingen tijdig voldoet.
4. Het gebruik van de Diensten is persoonsgebonden, niet overdraagbaar en mag slechts binnen de eigen organisatie van de Wederpartij en door diens werknemers worden gebruikt. Het is de Wederpartij niet toegestaan de verkregen inloggegevens aan andere dan hiervoor genoemde personen te verstrekken. Wederpartij is aansprakelijk voor de gevolgen van elk (on)bevoegd gebruik van de Account en inloggegevens door derden.
5. Installatietechniekvacaturebank.nl heeft het recht aan de Wederpartij verdere toegang tot de Diensten te weigeren indien Installatietechniekvacaturebank.nl vermoedt dat de Wederpartij of een derde misbruik maakt van de inloggegevens, bijvoorbeeld wanneer Installatietechniekvacaturebank.nl vermoedt dat deze gegevens buiten de eigen organisatie van de Wederpartij worden gebruikt, of wanneer de Wederpartij zich niet conform deze algemene voorwaarden of overige door Installatietechniekvacaturebank.nl gestelde regels gedraagt.
6. De Wederpartij heeft geen recht op enige (schade)vergoeding, compensatie of restitutie van betaalde bedragen, indien Installatietechniekvacaturebank.nl op enig moment besluit de toegang tot de Diensten van de Wederpartij te weigeren. Alle handelingen die via de Account van de Wederpartij worden verricht, worden geacht onder verantwoordelijkheid en toezicht van de Wederpartij te zijn geschied.
7. Wederpartij dient Installatietechniekvacaturebank.nl onmiddellijk te informeren over elke verandering van zijn bedrijfsnaam, vestigingsgegevens, bankrekening alsmede over andere (gewijzigde) omstandigheden die van belang zijn voor de uitvoering van de met Installatietechniekvacaturebank.nl gesloten overeenkomst.

Artikel 6. Beëindiging van de overeenkomst
1. Installatietechniekvacaturebank.nl is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of de toegang tot de Diensten (al dan niet tijdelijk) te blokkeren, indien Wederpartij één of meer van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst of onderhavige voorwaarden jegens Installatietechniekvacaturebank.nl niet of niet-behoorlijk nakomt of indien Wederpartij in strijd handelt met deze voorwaarden.
2. Indien de overeenkomst als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Wederpartij eindigt of indien Installatietechniekvacaturebank.nl besluit de toegang tot de Diensten (tijdelijk) te blokkeren, is Wederpartij niettemin gehouden de voor de Diensten verschuldigde vergoedingen tijdig te voldoen. Wederpartij heeft in voorkomend geval geen recht op restitutie, verrekening of verminder van de overeengekomen vergoedingen.
3. Installatietechniekvacaturebank.nl is gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen in het geval: de onderneming van Werkgever wordt geliquideerd;
a. Werkgever in staat van faillissement is verklaard;
b. Werkgever in surseance van betaling verkeert dan wel surseance van betaling heeft aangevraagd;
c. Werkgever onder curatele is gesteld, onder bewind is gesteld of op enige andere wijze het vrije beheer over zijn vermogen verliest;
d. Werkgever de doelstelling van zijn bedrijf wijzigt; of 
e. Werkgever zijn onderneming staakt dan wel overdraagt.

Artikel 7. Gebruiksvoorwaarden
1. Installatietechniekvacaturebank.nl verleent de Wederpartij toestemming om zich toegang te verstrekken tot de Diensten van Installatietechniekvacaturebank.nl en deze te gebruiken onder de hierna te vermelden voorwaarden. De Wederpartij gaat ermee akkoord dat, indien de Wederpartij zich niet aan deze voorwaarden houdt, dit een tekortkoming oplevert in de nakoming van zijn verplichtingen onder deze voorwaarden en Installatietechniekvacaturebank.nl in dat geval gerechtigd is de overeenkomst met de Wederpartij te beëindigen en de Wederpartij de verdere toegang tot de Diensten van Installatietechniekvacaturebank.nl te weigeren, zonder dat Installatietechniekvacaturebank.nl daarmee verplicht is tot enige schadevergoeding of restitutie van betaalde bedragen aan de Wederpartij.
2. Het is de Wederpartij niet toegestaan:
a) de Diensten van Installatietechniekvacaturebank.nl te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op rechten van derden;
b) de Diensten van Installatietechniekvacaturebank.nl te gebruiken voor het verspreiden van computervirussen of materiaal met een smadelijk, lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend, obsceen of (be)dreigend karakter;
c) de Diensten van Installatietechniekvacaturebank.nl te gebruiken voor verspreiding van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder hiervoor voorafgaande, schriftelijke toestemming van Installatietechniekvacaturebank.nl te hebben verkregen, tenzij de geadresseerde uitdrukkelijk om de transmissie daarvan heeft verzocht;
d) om via de Diensten van Installatietechniekvacaturebank.nl inhoud op te slaan of te (doen) verspreiden die inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen auteursrechten, merkrechten en portretrecht, of onrechtmatig handelen jegens rechthebbenden, bijvoorbeeld door het aanbieden, opslaan of verspreiden van hyperlinks, torrents of vergelijkbare informatie naar materialen die inbreuk maakt op hun rechten;
e) de Diensten zodanig te gebruiken dat dit gebruik een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden oplevert, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden;
f) wederrechtelijk gebruik te maken van de Diensten van Installatietechniekvacaturebank.nl of de daarop verstrekte informatie en/of getoonde afbeeldingen;
g) Content op het Online Platform te plaatsen die feitelijk onjuist is, waaronder het plaatsen of aanmaken van niet-bestaande vacatures;
h) op het Online Platform geplaatste Content, waaronder vacatures, te verversen (dat wil zeggen: het voor een korte periode offline halen van een vacature, om deze vervolgens opnieuw te plaatsen om de vacature op die manier weer bovenaan de zoekresultaten te krijgen);
i) door middel van geautomatiseerde processen of technieken de inhoud van de Diensten te downloaden en op te (doen) slaan (“scrapen”). Om scrapen tegen te gaan is het aantal downloads van CV’s en vacatures gelimiteerd tot maximaal 100 per dag;
j) zodanig gebruik te maken van de Diensten van Installatietechniekvacaturebank.nl dat de Diensten daardoor wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet, overbelast of anderszins minder efficiënt wordt gemaakt;
k) om zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Installatietechniekvacaturebank.nl op welk medium dan ook een gedeelte of gedeelten van de Diensten van Installatietechniekvacaturebank.nl te verspreiden, met inbegrip van, doch niet beperkt tot op het Online Platform van Installatietechniekvacaturebank.nl gepubliceerde software, merken, merknamen, teksten, video’s en afbeeldingen;
l) om enig gedeelte van de Diensten van Installatietechniekvacaturebank.nl en/of de daartoe behorende systemen, programma’s en/of technologie te wijzigen of aan te passen;
m) om beveiliging gerelateerde onderdelen van het Online Platform van Installatietechniekvacaturebank.nl te (trachten te) omzeilen, onklaar te maken dan wel anderszins daarin in te grijpen;
n) om (delen van) het Online Platform te decompileren, reverse engineeren of disassembleren;
o) om zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Installatietechniekvacaturebank.nl ten behoeve van zakelijke toepassingen gebruik te maken van de Diensten van Installatietechniekvacaturebank.nl of de daarop vervatte systemen, programma’s en/of technologie. Dit verbod omvat onder andere:
i. het (weder)verkopen van toegang tot de Diensten van Installatietechniekvacaturebank.nl op een andere website, met name met het doel om advertentie- en/of abonnementsinkomsten te genereren; en/of
ii. het verder verspreiden van de Diensten, met name met het doel om inkomsten te genereren door middel van ondernemingsactiviteiten die goeddeels soortgelijk of vergelijkbaar zijn met de door Installatietechniekvacaturebank.nl gedreven ondernemingsactiviteiten, waaronder het benaderen van Werkgevers door recruiters;
p) op een andere website dan de website van Installatietechniekvacaturebank.nl gebruik te maken van (een gedeelte van) de inhoud van het Online Platform van Installatietechniekvacaturebank.nl zonder op dezelfde webpagina een opvallende link op te nemen die teruglinkt naar de website van Installatietechniekvacaturebank.nl;
q) om (een gedeelte van) de inhoud van het Online Platform of website van Installatietechniekvacaturebank.nl of (persoons)gegevens aangaande de Gebruikers van het Online Platform of website van Installatietechniekvacaturebank.nl (al dan niet door gebruikmaking van een geautomatiseerd systeem) te verzamelen of te vergaren.
3. Wederpartij is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het ontvangen van berichten via e-mail en de instellingen die ervoor zorgen dat e-mailberichten niet in de SPAM folder terecht komen. Het ontvangen van berichten in de SPAM folder ontslaat de Wederpartij niet van zijn betalingsverplichting.
4. De Wederpartij is verantwoordelijk voor door of namens de Wederpartij op het Online Platform van Installatietechniekvacaturebank.nl geplaatste Content en voor de gevolgen van het opslaan, plaatsen of publiceren daarvan op het Online Platform van Installatietechniekvacaturebank.nl. Installatietechniekvacaturebank.nl onderschrijft deze Content en/of de daarin gegeven meningen, opvattingen of adviezen niet, en wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid in verband met door de Wederpartij geplaatste Content af.
5. De Wederpartij verklaart en garandeert dat de Wederpartij over alle vereiste en noodzakelijke licenties, rechten, in- en toestemmingen beschikt met betrekking tot de door de Wederpartij op het Online Platform van Installatietechniekvacaturebank.nl geplaatste Content en dat de 5. Wederpartij daarover zal blijven beschikken zolang deze Content op het Online Platform van Installatietechniekvacaturebank.nl wordt aangeboden. De Wederpartij zal geen Content naar het Online Platform van Installatietechniekvacaturebank.nl uploaden of op voormelde websites plaatsen waarop (eigendoms)rechten van derden rusten, tenzij de Wederpartij over een daartoe strekkende licentie of schriftelijke toestemming van de rechthebbende beschikt.
6. De gedragingen van de Wederpartij op het Online Platform van Installatietechniekvacaturebank.nl alsmede eventuele door de Wederpartij op het Online Platform van Installatietechniekvacaturebank.nl geplaatste Content dienen te voldoen aan alle van toepassing zijnde lokale, nationale en internationale wet- en regelgeving, alsmede aan de gebruiksrichtlijnen van Installatietechniekvacaturebank.nl, zoals deze door Installatietechniekvacaturebank.nl op het Online Platform of anderszins aan de Wederpartij kenbaar worden gemaakt.
7. De Wederpartij gaat ermee akkoord geen Content op het Online Platform van Installatietechniekvacaturebank.nl te plaatsen of naar het Online Platform van Installatietechniekvacaturebank.nl te uploaden met een inhoud die de Wederpartij in het land waarin Wederpartij gevestigd of woonachtig is niet in bezit mag hebben of die Installatietechniekvacaturebank.nl in verband met de verlening van de Diensten niet mag gebruiken of in bezit mag hebben.
8. Installatietechniekvacaturebank.nl behoudt zich het recht voor (doch is niet verplicht) om te beslissen of door de Wederpartij op het Online Platform van Installatietechniekvacaturebank.nl geplaatste Content aan de in de onderhavige voorwaarden vermelde inhoudseisen voldoet, en kan de door de Wederpartij geplaatste Content, zonder voorafgaande kennisgeving en geheel naar eigen goeddunken, van haar website en uit haar systemen verwijderen.
9. De Wederpartij begrijpt en erkent dat de Wederpartij bij het gebruik van de Diensten van Installatietechniekvacaturebank.nl en de daarop aangeboden Content eventueel kan worden blootgesteld aan informatie en gegevens die feitelijk onjuist, beledigend, onfatsoenlijk of anderszins verwerpelijk voor de Wederpartij is. De Wederpartij doet afstand van alle rechten en/of (rechts)middelen waarover de Wederpartij (eventueel) met betrekking tot de betreffende informatie en gegevens jegens Installatietechniekvacaturebank.nl beschikt.
10. De Wederpartij vrijwaart Installatietechniekvacaturebank.nl van alle aanspraken van derden met betrekking tot door de betreffende Wederpartij op het Online Platform van Installatietechniekvacaturebank.nl geplaatste Content.

Artikel 8. Beschikbaarheid van de Diensten
Installatietechniekvacaturebank.nl stelt zich de maximale bereikbaarheid en beschikbaarheid van de Diensten ten doel. Wederpartij heeft geen recht op enige schadevergoeding, restitutie of verrekening, indien de Diensten van Installatietechniekvacaturebank.nl op enig moment (al dan niet voor onderhoud of als gevolg van enige storing) niet bereikbaar of beschikbaar zijn. Installatietechniekvacaturebank.nl is gerechtigd de toegang tot de Diensten tijdelijk te beperken of te weigeren zonder daarmee tot enige schadevergoeding jegens Wederpartij gehouden te zijn, indien dit als gevolg van onderhoud of het oplossen van storingen noodzakelijk is. Installatietechniekvacaturebank.nl zal voorgenomen onderhoud zoveel als mogelijk van te voren aan Wederpartij kenbaar maken.

Artikel 9. Leveringstermijn
1. Alle door Installatietechniekvacaturebank.nl eventueel genoemde en voor haar geldende leveringstermijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan Installatietechniekvacaturebank.nl bekend zijn gemaakt en zullen zoveel als redelijkerwijs mogelijk in acht worden genomen.
2. Overeengekomen of opgegeven levertermijnen zijn nimmer fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Bij overschrijding van een overeengekomen of opgegeven levertermijn dient Wederpartij Installatietechniekvacaturebank.nl derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en daarbij aan Installatietechniekvacaturebank.nl de mogelijkheid te bieden om alsnog binnen een redelijke termijn uitvoering aan de overeenkomst te geven. Installatietechniekvacaturebank.nl aanvaardt onder geen enkele omstandigheid aansprakelijkheid indien enige levertermijn overschreden mocht worden.

Artikel 10. Prijzen en betalingen
1. Alle prijzen zijn exclusief BTW en exclusief eventuele andere heffingen van overheidswege.
2. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zal Installatietechniekvacaturebank.nl de door Werkgever verschuldigde bedragen maandelijks aan Werkgever in rekening brengen. Werkgever zal verschuldigde bedragen binnen dertig dagen na factuurdatum betalen zonder tot enige aftrek, schuldvergelijking of verrekening gerechtigd te zijn dan rechtens toegelaten.
3. Indien betalingen aan Installatietechniekvacaturebank.nl worden verricht door tussenkomst van een Payment Service Provider – zoals bijvoorbeeld bij automatische incasso, maar ook in het geval van betaling via iDeal en/of creditcard het geval is – is Wederpartij mogelijk een toeslag aan verwerkingskosten verschuldigd. Installatietechniekvacaturebank.nl of de Payment Service Provider zal de Wederpartij van te voren op deze kosten wijzen.
4. Ondanks dat betaling via een Payment Service Provider geschiedt via een beveiligde verbinding, aanvaardt Installatietechniekvacaturebank.nl geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die de Wederpartij lijdt als gevolg van betalingen die door tussenkomst van een Payment Service Provider geschieden.
5. Wanneer Werkgever tekortschiet in de nakoming van enige verplichting, verkeert Werkgever in gebreke zonder dat daartoe enige nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist. Werkgever is in dat geval aan Installatietechniekvacaturebank.nl verschuldigd de kosten, zowel in als buiten rechte, met betrekking tot de invordering van al datgene wat Werkgever aan Installatietechniekvacaturebank.nl verschuldigd is. Buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 150,00. Daarnaast is Werkgever over het verschuldigde bedrag vanaf de datum waarop Werkgever in gebreke verkeert, de wettelijke handelsrente verschuldigd.

Artikel 11. Prijswijzigingen
Installatietechniekvacaturebank.nl is gerechtigd de prijzen van haar Diensten en Abonnementen op ieder moment te wijzigen. Installatietechniekvacaturebank.nl zal Werkgever uiterlijk dertig dagen voorafgaand aan een voorgenomen wijziging op de hoogte brengen van de aanstaande tariefwijziging. Indien Werkgever de voorgenomen tariefwijziging niet wenst te aanvaarden, is Werkgever gerechtigd de overeenkomst tegen de datum waarop de tariefwijziging ingaat, op te zeggen. Opzegging geschiedt schriftelijk per e-mail of per schrijvende post aan het adres van Installatietechniekvacaturebank.nl.

Artikel 12. Overdracht
De tussen Installatietechniekvacaturebank.nl en Wederpartij gesloten overeenkomst en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen mogen niet aan derden worden overgedragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Installatietechniekvacaturebank.nl.

Artikel 13. Niet-toerekenbare tekortkoming
1. Installatietechniekvacaturebank.nl is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd is ten gevolge van een omstandigheid die niet aan haar schuld te wijten is, noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder voornoemde omstandigheden vallen eveneens omstandigheden welke buiten de macht van Installatietechniekvacaturebank.nl liggen en bedrijfsrisico's zoals, maar niet beperkt tot storingen in de verbindingen van en met het Internet, uitval van de elektriciteit, ziekte en staking binnen het bedrijf van Installatietechniekvacaturebank.nl of haar leveranciers.
2. Indien de niet-toerekenbare tekortkoming van tijdelijke aard is, kan Installatietechniekvacaturebank.nl de overeenkomst opschorten totdat de desbetreffende situatie zich niet meer voordoet, zonder tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn.
3. Installatietechniekvacaturebank.nl behoudt het recht, indien zich een niet-toerekenbare tekortkoming voordoet, om betaling te vorderen van reeds verrichte prestaties voordat de niet-toerekenbare tekortkoming bekend was.

Artikel 14. Nietigheid
1. Indien één of meer bepalingen van deze overeenkomst nietig zijn, nietig zijn verklaard, vernietigbaar zijn dan wel hun rechtsgeldigheid op andere wijze hebben verloren, zullen de overige bepalingen van deze overeenkomst onverkort van kracht blijven.
2. Partijen zullen ten aanzien van bepalingen die nietig zijn, nietig zijn verklaard, vernietigbaar zijn dan wel hun rechtsgeldigheid op andere wijze hebben verloren in overleg met elkaar treden teneinde een vervangende regeling te treffen, in dier voege dat partijen er naar zullen streven dat de strekking van deze overeenkomst in zijn geheel in stand blijft.

Artikel 15. Geheimhouding
1. Installatietechniekvacaturebank.nl is gerechtigd de naam en het logo van Werkgever en diens cliënten waaraan Diensten zijn verleend op de website en een referentielijst van Installatietechniekvacaturebank.nl te plaatsen en deze aan derden ter informatie beschikbaar te stellen.
2. Partijen komen overeen om alle vertrouwelijke informatie die aan hen bekend wordt tijdens de uitvoering van de Diensten strikt vertrouwelijk te houden en om dergelijke informatie uitsluitend voor de contractueel overeengekomen doeleinden te gebruiken, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Onder vertrouwelijke informatie wordt in deze bepaling verstaan informatie, documenten, gegevens en data, die wordt gemarkeerd als zodanig of vanwege zijn aard als vertrouwelijk dient te worden beschouwd.
3. Het is Installatietechniekvacaturebank.nl, in afwijking van het overigens in dit artikel bepaalde, toegestaan om Content, waaronder vacatures, die door Wederpartij op de het Online Platform wordt geplaatst, ook op andere websites, waaronder websites van derden, te (doen) plaatsen teneinde het bereik daarvan te vergroten.

Artikel 16. Aansprakelijkheid
1. De totale aansprakelijkheid van Installatietechniekvacaturebank.nl wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst zal met inachtneming van het overigens in dit artikel bepaalde, beperkt blijven tot vergoeding van directe schade en dan tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs exclusief BTW.
2. Indien de overeenkomst tevens uit een duurovereenkomst bestaat, met een looptijd van meer dan zes maanden of onbeperkte looptijd, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) bedongen voor zes maanden.
3. Installatietechniekvacaturebank.nl is in ieder geval niet aansprakelijk voor verdere schade, en zal deze verdere schade ook niet vergoeden, welke Wederpartij uit hoofde van het met Installatietechniekvacaturebank.nl gesloten overeenkomst, hoe en uit welke hoofde dan ook ontstaan, zulks met inbegrip van mogelijke aanspraken op Wederpartij van derden, mocht lijden.
4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a. de redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade;
b. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Installatietechniekvacaturebank.nl aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Installatietechniekvacaturebank.nl kunnen worden toegerekend;
c. de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van schade.
5. Aansprakelijkheid van Installatietechniekvacaturebank.nl voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, geleden verlies, schade door bedrijfsstagnatie, vorderingen van derden op Werkgever of boetes vanwege het niet halen van enige (op)levertermijn, is uitgesloten.
6. Buiten het in lid 1 van dit artikel genoemde geval rust op Installatietechniekvacaturebank.nl geen enkele aansprakelijkheid voor schade, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.
7. Statistieken aangaande Content op het Online Platform van Installatietechniekvacaturebank.nl, waaronder statistieken ten aanzien van vacatures, worden mogelijk beïnvloed door bots/spiders/crawlers. Installatietechniekvacaturebank.nl spant zich redelijkerwijs in om deze bots/spiders/crawlers uit de statistieken te filteren, echter aanvaardt Installatietechniekvacaturebank.nl geen enkele aansprakelijkheid voor schade die Wederpartij lijdt als gevolg van statistieken die door bots/spiders/crawlers of andere geautomatiseerde bezoeken zijn beïnvloed.
8. De aansprakelijkheid van Installatietechniekvacaturebank.nl ontstaat slechts indien Wederpartij Installatietechniekvacaturebank.nl onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Installatietechniekvacaturebank.nl ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Installatietechniekvacaturebank.nl in staat is adequaat te reageren.
9. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Wederpartij binnen veertien dagen na het ontstaan van de schade, Installatietechniekvacaturebank.nl daarvan schriftelijk per aangetekend schrijven op de hoogte stelt en daarbij die maatregelen treft waardoor de schade zoveel als mogelijk wordt beperkt.
10. Wederpartij vrijwaart Installatietechniekvacaturebank.nl voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product, systeem dan wel dienst welke door Wederpartij aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit hetgeen door Installatietechniekvacaturebank.nl is geleverd.
11. Installatietechniekvacaturebank.nl acht zich niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die het gevolg is van het niet tijdig leveren van support.

Artikel 17. Gegevensbescherming
1. Installatietechniekvacaturebank.nl zal te allen tijde de relevante regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens naleven. Deze naleving impliceert onder meer dat Installatietechniekvacaturebank.nl de bedrijfs- en persoonsgegevens van de Wederpartij niet aan derden ter beschikking zal stellen, tenzij de Wederpartij daarvoor zijn toestemming verleent of Installatietechniekvacaturebank.nl daartoe wordt gedwongen krachtens een door een bevoegde autoriteit gegeven last.
2. Installatietechniekvacaturebank.nl neemt de redelijkerwijs mogelijke technische en organisatorische maatregelen ten behoeve van de veiligheid en beveiliging van haar systemen, daarbij rekening houdende met de aard van de risico's, de stand van de techniek en de kosten van implementatie van de maatregelen.
3. Gelet op de aan het gebruik van internet inherente risico's, kan Installatietechniekvacaturebank.nl de vertrouwelijkheid van bedrijfs- en persoonsgegevens, berichtenverkeer of overige door de Wederpartij gebruikte of verspreide informatie niet garanderen.

Artikel 18. Toepasselijk recht en forumkeuze
1. Op alle door Installatietechniekvacaturebank.nl met Wederpartij gesloten overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing, tenzij partijen schriftelijk anders overeengekomen zijn.
2. Ieder geschil tussen partijen ter zake van de door hen gesloten overeenkomst zal bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Nederlandse rechter te Tilburg.
3. De Nederlandse tekst is steeds bepalend voor de inhoud en uitleg van deze algemene voorwaarden en eventuele vertalingen daarvan. 

Neem contact met ons op indien u vragen heeft over onze algemene voorwaarden.